Warszawa 12 marca 2013 r.

MINISTERSTWO
ROZWOJU REGIONALNEGO

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA
EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

DZF-I-82202-15-PM/13
NK 30193/13

PANI JANINA MIRONOWICZ
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
W BIAŁYMSTOKU

 

W odpowiedzi na pismo z 15 lutego br., znak: P0.4412-31/13, odnośnie interpretacji kryterium dotyczącego egzaminów zewnętrznych, wprowadzonego na podstawie uchwały nr 109 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 6 grudnia 2012 r. (załącznik nr 2 Poprawki do treści Planów działania na 2013 rok zgłoszone w trakcie XXIII posiedzenia KM PO KL), pragnę przedstawić poniżej stanowisko Instytucji Zarządzającej w przedmiotowej sprawie.

W opinii IZ PO KL, zapis we wniosku informujący, że szkolenie zostanie zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje jest wystarczający dla stwierdzenia zgodności wniosku z zatwierdzonym kryterium szczegółowym. Zamieszczenie przez Beneficjenta we wniosku dodatkowych informacji, dotyczących m.in. uprawnień podmiotu egzaminującego do przeprowadzania egzaminów i nadawania certyfikatów, posiadanego doświadczenia, itp. nie jest warunkiem obligatoryjnym dla uznania spełnienia powyższego kryterium oraz nie przesądza o możliwości przyznania dofinansowania na realizację projektu.

Szkolenia objęte dofinansowaniem w ramach projektu, w tym również szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw, powinny kończyć się egzaminem zewnętrznym przeprowadzanym przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia nadane mu w drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot (instytut egzaminacyjny). Brak spełnienia powyższego warunku wyklucza możliwość uznania kwalifikowalności kosztów konkretnego szkolenia.

Analogiczne podejście należy przyjąć w sytuacji, gdy realizacja szkolenia zostanie zlecona podmiotowi zewnętrznemu (Wykonawcy), który przeprowadzi jednocześnie egzamin kończący szkolenie. Kryterium można uznać za spełnione jedynie wówczas, gdy podmiot prowadzący szkolenie posiada uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z tematem szkolenia, które zostały mu nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną do tego instytucję.

Tym samym należy przyjąć, że podmiot przeprowadzający egzamin zewnętrzny – zarówno w pierwszym (a), jak i drugim (b) warunku określonym w kryterium – powinien posiadać stosowne uprawnienia egzaminacyjne nadane w drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot zewnętrzny.

Z poważaniem
Z- CA DYREKTORA DEPARTAMENTU

Piotr Krasuski

Źródło: www.pokl.up.podlasie.pl