Aby certyfikat mógł być wykorzystany do projektu unijnego, konieczne jest aby spełniał wytyczne Instytucji Zarządzającej. W projektach, w których szkolenia językowe rozliczane są za pomocą stawek jednostkowych brane są pod uwagę Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 przygotowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Zgodnie z tymi wytycznymi certyfikat musi:

  • potwierdzać zdobycie przez uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie
    z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego)
  • być niezależnym od efektów kształcenia

W każdej dokumentacji konkursowej podane są szczegóły dotyczące etapu certyfikacji.

Dodatkowo, aby proces certyfikacji przebiegł sprawnie ważnym jest aby:

  • czas rejestracji na egzamin był możliwie najkrótszy,
  • egzamin mógł być przeprowadzony w miejscu szkolenia,
  • możliwy był do ustalenia termin dodatkowy, gdyby część uczestników nie mogła uczestniczyć,
  • czas oczekiwania na certyfikaty był możliwie jak najkrótszy, aby nie opóźniać rozliczenia projektu.

Certyfikaty TGLS posiadają wszystkie wymienione cechy certyfikacji oraz spełniają wymogi Instytucji Zarządzających.

Piszesz projekt unijny na szkolenia językowe i masz pytania? Skontaktuj się z nami.