Polska Izba Firm Szkoleniowych stworzyła Znak Jakości SUS 2.0 dla firm świadczących usługi szkoleniowe oraz doradcze. Firmy, które chciałyby uzyskać wpis do Bazy Usług Rozwojowych w obu kryteriach – zarówno na usługi szkoleniowe i doradcze – mogą się starać o znak jakości SUS, który im to umożliwi.
Procedura uzyskania znaku jest następująca:

Firma musi zapoznać się ze standardami opracowanymi przez PIFS oraz potrafić je odnieść do swojej działalności. Firma dokonuje oceny stopnia wymagań SUS 2.0 w zakresie jakości realizowanych usług szkoleniowo-rozwojowych oraz sposobu zarządzania firmą i kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.
Kolejnym etapem jest zgłoszenie gotowości do przeprowadzenia procesu audytu. Firma tym samym oznajmia, że ma wprowadzone wszystkie standardy i działa zgodnie z nimi.

Audyt przeprowadzany jest przez niezależnych audytorów i bazuje na przekazanych przez firmę szkoleniową dokumentach potwierdzających spełnienie danych standardów .
Obszary poddane ocenie w ramach audytu:

  • Zarządzanie firmą
  • Sposób świadczenia usług
  • Kompetencje kadr
  • Organizacja i logistyka usług

Gdy audyt potwierdza spełnienie wszystkich wymagań znaku jakości, firma szkoleniowa może otrzymać certyfikat. Może się też zdarzyć sytuacja, że firma nie spełnia wszystkich standardów, wówczas firma zostaje wezwana do usunięcia przeszkód lub uzupełnienia braków. Po pozytywnej weryfikacji wprowadzonych zmian otrzymuje certyfikat. Natomiast jeśli nie uda się spełnić wymagań SUS 2.0, firma nie otrzymuje certyfikatu. Certyfikacja usług może zostać ponownie przeprowadzona po prawidłowym wdrożeniu określonych standardów.

Certyfikat ważny jest przez 3 lata, z tym, że po 1 i 2 roku przeprowadzony jest audyt przeglądowy, który ma na celu sprawdzenie czy standardy są przestrzegane. Po 3 latach firma przechodzi audyt recertyfikujący, który może zapewnić instytucji szkoleniowo-doradczej ciągłość posiadania certyfikacji.

Jeżeli Państwa firma świadczy jedynie usługi szkoleniowe (nie doradcze) może spełnić obowiązek posiadania znaku jakości przez uruchomieniem procedury wpisu do Bazy Usług Rozwojowych przez ubieganie się o Znak Jakości TGLS Quality Alliance. Ten certyfikat umożliwia ubieganie się o dotacje z Unii Europejskiej na prowadzenie szkoleń, ponieważ tak jak SUS 2.0 znajduje się na liście certyfikatów respektowanych przez PARP.