TGLS to egzamin sprawdzający kompetencje językowe testowanych osób bez potrzeby określania poziomu zaawansowania przed przystąpieniem do testu.

Osoba chcąca uzyskać certyfikat TGLS nie przystępuje do egzaminu na jakimś konkretnym poziomie zaawansowania, to właśnie wynik egzaminu pokazuje aktualny poziom poszczególnych kompetencji językowych testowanej osoby.

Do procesu certyfikacji używane są najnowsze rozwiązania informatyczne, dzięki czemu forma egzaminu jest prosta i przystępna dla kandydatów, a wynik w pełni wiarygodny.
Kandydat przystępuje do egzaminu w jednym z Ośrodków Egzaminacyjnych TGLS gdzie za pośrednictwem komputera odbywa egzamin składający się z 3 części.

Części składowe egzaminu TGLS

Część pierwsza to test, który sprawdza 3 umiejętności językowe:

  • znajomość słownictwa i struktur gramatycznych
  • rozumienie czytanego tekstu
  • rozumienie ze słuchu

Część druga to wypowiedź pisemna. W zależności od uzyskanego wyniku z części pierwszej, kandydat otrzymuje odpowiedni dla swojego poziomu zestaw zadań sprawdzających umiejętność pisania w języku obcym.
Część trzecia to rozmowa z egzaminatorem (live-chat) za pośrednictwem internetu. Rozmowa ta jest nagrywana.

Ocena

Zarówno część pisemną, jak i nagraną rozmowę egzaminacyjną, ocenia w sumie 4 losowo wybranych egzaminatorów, a końcowy wynik to efekt ich łącznej oceny.

W ciągu 7 dni od zakończenia egzaminu, kandydat może sprawdzić uzyskane wyniki na stronie internetowej. Po upływie kolejnych 7 dni kandydat może odebrać Certyfikat TGLS w Ośrodku Egzaminacyjnym, w którym odbywał się egzamin.

Jak interpretować wynik

Wynik na certyfikacie prezentowany jest w dwojaki sposób – liczbowo w skali od 0 – 450 punktów oraz graficznie poprzez zaprezentowanie poszczególnych umiejętności w zależności od otrzymanego poziomu.

Poniżej prezentujemy tabelę wyników z podziałem na poszczególne poziomy CEFR

Poziomy CEFR Punktacja testu TGLS
3 komponenty
(Basic = Gr+Voc, Reading, LIstening)
0 – 270 punktów
Punktacja testu TGLS
4 komponenty
Basic + Writing lub Speaking
0 –360 punktów
Punktacja testu TGLS
5 komponentów
Basic + Writing + Speaking
0 – 450 punktów
0 0 – 26 0 – 35 0 – 44
A1 27 – 53 36 – 71 45 – 89
A2 54 – 98 72 – 131 90 – 164
B1 99 – 143 132 – 191 165 – 239
B2 145 – 188 192 – 251 240 – 314
C1 189 – 233 252 – 311 315 – 389
C2 234 – 270 312 – 360 390 – 450

Interpretacja wyniku wraz z określeniem spodziewanego wyniku na kolejnym teście w zależności od ilości zrealizowanych godzin nauki prezentujemy w załaczniku:

Punkty z podziałem na częsci testu oraz spodziewane targety TGLS.pdf

TGLS – kluczowe zalety

Taka formuła egzaminu zapewnia kandydatom łatwy dostęp do egzaminów TGLS oraz możliwość zdawania w dowolnym okresie – a nie tylko w wyznaczonych odgórnie sesjach egzaminacyjnych. Dodatkowo zapewniona jest unikatowa jakość oceny i bezstronność egzaminu. Archiwizowanie nagrań testów ustnych i testów pisemnych kandydatów umożliwia ewentualną weryfikację oceny na życzenie kandydata.

Nagrania są archiwizowane przez 1 rok. Po tym okresie informacje te są bezzwrotnie usuwane, a przechowywane są jedynie wyniki egzaminu.

Każdy certyfikat posiada unikalny numer, dzięki któremu można sprawdzić jego autentyczność, oraz uzyskać szczegółową opisową informację na temat poziomu zaawansowania poszczególnych kompetencji językowych właściciela certyfikatu. Podane na stronach www informacje o osiągniętych wynikach nie zawierają danych osobowych kandydata, tylko jego numer CRN (Candidate Reference Number)