Egzamin TGLS jest stosowany do określenia stopnia znajomości języka angielskiego przed rozpoczęciem szkolenia (‘na wejście’) jak i postępów poczynionych w trakcie szkolenia po jego zakończeniu (‘na wyjście’).  W zależności od potrzeb i założeń projektowych struktura testu pozwala na założenie większych postępów beneficjentów w niektórych sprawnościach językowych i ich zmierzenie pod koniec szkolenia np. większego podniesieniu kompetencji języka mówionego w stosunku do opanowania umiejętności pisania jeśli takie są cele projektu. Otwarta struktura egzaminu TGLS nie wymaga minimalnej ilości godzin szkoleniowych zanim egzamin może być zdawany.

Dlaczego TGLS?

Inne niż TGLS certyfikaty językowe określające konkretny poziom zaawansowania np. A2, lub B1, są zwykle przeznaczone dla kandydatów których poziom zaawansowania jest dokładnie na tym poziomie.

Już na etapie pisania wniosku o dofinansowanie projektu trzeba założyć z góry, który egzamin i na jakim poziomie zaawansowania będą zdawali beneficjenci. Dokładne określenie tych poziomów jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. W przypadku wybrania dla poszczególnych beneficjentów niewłaściwego stopnia trudności testu, beneficjent może zostać pokrzywdzony.

Beneficjentowi przystępującemu do egzaminu na zbyt łatwym dla siebie poziomie, zostaje zdefiniowany nieadekwatny poziom znajomości językowej (zbyt niski), w praktyce oznacza to uzyskanie certyfikatu na niższym poziomie niż beneficjent mógłby uzyskać. W przypadku odwrotnym, przy ustalonym na początku zbyt wysokim poziomie trudności egzaminu, beneficjent zostaje pozbawiony możliwości certyfikacji poprzez uzyskanie nieuchronnego wyniku negatywnego.

Z TGLS to proste!

Powyższy problem zupełnie nie dotyczy egzaminów TGLS. Bez względu na poziom zaawansowania kandydata, może on przystąpić do tego egzaminu. Niezwykle ułatwia to również konstruowanie budżetu projektu, ponieważ przy jednym egzaminie dedykowanym dla wszystkich uczestników, nie trzeba zamawiać różnych egzaminów w zależności od poziomu zaawansowania kandydatów.

Terminy i czas oczekiwania

Rejestracja kandydatów na egzamin odbywa się na 2 tygodnie przed terminem egzaminu. Czas oczekiwania na wyniki oraz certyfikat trwa maksymalnie 2 tygodnie. Cały proces certyfikacji może zatem trwać nie dłużej niż 1 miesiąc.

W przypadku projektów szkoleniowych zakończonych egzaminem TGLS, krótki okres oczekiwania na certyfikaty ułatwia zakończenie projektu i skompletowanie dokumentacji koniecznej do jego rozliczenia w krótkim czasie.