grudzień 2015

Aktywizacja nieaktywnych zawodowo – Mazowieckie

Do 18 stycznia 2016 roku można składać wnioski w ramach konkursu Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą wszystkie podmioty a samo wsparcie przeznaczone jest na aktywizację zawodowo-edukacyjną osób w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo i należących do grup defaworyzowanych. W przypadku, gdy projekt przewiduje szkolenia prowadzących do uzyskania nowych kompetencji muszą one zostać zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego egzaminu oraz być potwierdzone odpowiednim certyfikatem.
Więcej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/82-aktywizacja-zawodowa-osob-nieaktywnych-zawodowo-rpo-mazowieckiego/
 
 


Konkurs dot. edukacji transgranicznej – INTERREG Polska – Saksonia

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Wnioski należy składać w terminie do 1 lutego 2016 r. Wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu edukacji językowej.
Więcej: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1887035.html
 
 


Harmonogram naborów w 2016 roku dla Małopolski

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął listę konkursów, które zostaną
uruchomione w przyszłym roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Więcej:
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/Harmonogram-naborow/Harmonogram-naboru-wnioskow-2016.pdf
 
 


Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w Małopolsce

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów w ramach Poddziałania
1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z terminem naboru do
31.12.2015 r. Uprawnionym wnioskodawca są m.in. instytucje szkoleniowe. Wsparcie
w ramach projektu może być udzielane w formie szkoleń, zmierzających do nabycia,
podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku
pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb uczestnika projektu.
Więcej:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/122-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-mlodych-woj-malopolskie/
 
 


listopad 2015

Konkurs WUP Rzeszów – szkolenia dla osób bezrobotnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy z terminem składania wniosków do dnia 08.01.2016 r. Wsparcie można przeznaczyć m. in. na szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
Więcej:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/71-poprawa-sytuacji-osob-bezrobotnych-na-rynku-pracy-projekty-konkursowe/
 
 


Konkurs WUP Rzeszów – wyłącznie szkolenia językowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych z terminem naboru do dnia 15.01.2016 r. W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń podnoszących kompetencje
językowe. Zachęcamy do skorzystania w projekcie z certyfikacji TGLS.
Więcej:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/93-podnoszenie-kompetencji-osob-doroslych-w-obszarze-tik-i-jezykow-obcych/
 
 


Aktywizacja zawodowa – Małopolskie RPO

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Aktywizacja Zawodowa, typ projektów A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
z terminem do 06.12.2015. Wsparcie można uzyskać na szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia i zmiany kwalifikacji.
Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/82-aktywizacja-zawodowa/
 
 


Wysoka jakość systemu oświaty – POWER

Ogłoszono nabór w ramach Działania 2.10 pn. „Wysoka jakość systemu oświaty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z terminem składania do 28.12.2015. Wsparcie ma charakter pozakonkursowy a uprawnionym Beneficjentem
jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dofinansowanie będzie przeznaczone na wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów, w tym w obszarze języków obcych.
Więcej:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/210-wysoka-jakosc-systemu-oswiaty-6/
 
 


październik 2015

Aktywizacja zawodowa w pomorskim RPO

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.02.02-IZ-01-22-001/15 z terminem naboru do 20.11.2015 r. W ramach projektu można sfinansować kursy i szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, w tym kwalifikacji językowych.

Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-aktywizacja-zawodowa-osob-pozostajacych-bez-pracy-522-aktywizacja-zawodowa-osob-pozostajacych-bez-pracy/
 
 


Języki obce w kształceniu ogólnym – konkurs WUP Opole

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój Edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Dofinansowanie można uzyskać również na kształcenie w obszarze kompetencji kluczowych, do których zaliczana jest znajomość języków obcych. Wnioskodawcą
mogą zostać podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej. Nabór trwa do 18.11.2015 r.

Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-rozwoj-edukacji-911-wsparcie-ksztalcenia-ogolnego/
 
 


Języki obce w Lubelskim

Kolejny planowany nabór, w którym można skorzystać z systemu TGLS (do 30.06.2016 r.) – tym razem w województwie lubelskim. Już od 30.10.2015 r. będzie można składać wnioski w ramach Działania 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach lubelskiego RPO. Dofinansowanie można uzyskać na szkolenia językowe zakończone procesem certyfikacji.

Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/123-ksztalcenie-ustawiczne-w-zakresie-ict-i-jezykow-obcych/

 
 


Zachodniopomorskie z TGLS

Szkolenia językowe zakończone egzaminem i certyfikacją w systemie TGLS mogą uzyskać dofinansowanie z WUP w Szczecinie. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych – planowany jest do 11.01.2016 r.

Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/810-wsparcie-osob-doroslych-w-szczegolnosci-osob-o-niskich-kwalifikacjach-i-osob-starszych-w-zakresie-doskonalenia-umiejetnosci-wykorzystywania-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-i-porozumiewania-sie-w-jezykach-obcych/
 
 


wrzesień 2015

PO WER dla młodych – Świętokrzyskie |termin ucieka|

Do 28 września 2015 roku można jeszcze składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie świętokrzyskim. Wsparcie w ramach projektu może obejmować szkolenia, w tym kursy lub moduły językowe zakończone są egzaminem TGLS.
Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/122-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-mlodych-wojewodztwo-swietokrzyskie/
 
 


Nabór wniosków – śląskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z terminem składania aplikacji do 3 listopada 2015 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty a zakres wsparcia obejmuje szkolenia językowe zakończone certyfikacją TGLS. Przypominany, iż w konkursie obowiązują stawki jednostkowe i taryfikator maksymalnych kosztów projektu.
Więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/114-podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych-osob-doroslych-1143-ksztalcenie-ustawiczne-konkurs/
 
 


Stawki jednostkowe dla szkoleń językowych nie obejmują kosztów egzaminów TGLS

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 w przypadku kompetencji językowych Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym gwarantuje, iż zakres wsparcia projektowego obejmuje szkolenia językowe kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, np. TGLS). Szkolenia językowe są realizowane zgodnie z zakresem określonym w Załączniku nr 1 do ww. Wytycznych i są rozliczane stawkami jednostkowymi wskazanymi w tym załączniku na zasadzie ryczałtowej. Poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie kosztów związanych z zakupem podręcznika, przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego i wydaniem zewnętrznego certyfikatu.

WAŻNE: stawki dotyczą szkoleń z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Szkolenia w zakresie pozostałych języków obcych nie są objęte stawkami jednostkowymi, a zatem projektowane są i rozliczane na ogólnych zasadach kosztów bezpośrednich.
Szczegółowy opis zasad stosowania w projektach EFS stawek jednostkowych został zawarty w dwóch poniższych opracowaniach:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5068/Wytyczne_edukacja_02_06.pdf

 
 


sierpień 2015

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego – świętokrzyskie

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór w ramach Poddziałania 8.5.1 RPO pn. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jednym z możliwych typów projektów jest zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i słuchaczy szkół (placówek) kształcenia zawodowego, w tym w zakresie porozumiewania się w językach obcych.
Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/poddzialanie-851-podniesienie-jakosci-ksztalcenia-zawodowego-oraz-wsparcie-na-rzecz-tworzenia-i-rozwoju-ckziu/
 
 


Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia – świętokrzyskie

Do 14 września 2015 roku można składać wnioski w konkursie WUP Kielce w ramach Poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekty będą obejmować szkolenia (kursy) prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Potwierdzeniem nabytej wiedzy i umiejętności językowych mogą być certyfikaty TGLS.
Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/1021-wsparcie-aktywnosci-zawodowej-osob-powyzej-29-roku-zycia-pozostajacych-bez-zatrudnienia-projekty-konkursowe/#Niezbędne dokumenty
 
 


Aktywna integracja z TGLS – Małopolska

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach IX Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jedną z planowanych w ramach naboru form wsparcia są kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji. Zachęcamy projektodawców, aby szkolenia językowe w ramach projektów OPS i PCPR zostały zakończone certyfikacją TGLS.
Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-aktywna-integracja-rpo-malopolskiego-911-aktywna-integracja-projekty-konkursowe-wylacznie-dla-opspcpr/
 
 


WUP w Białymstoku ogłosił nabór w ramach Działania 2.1 RPO

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 2.1 pn. „Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy”. Termin składania wniosków upływa 11.09.2015 r. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku życia.Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów mogą składać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej. Jednym z typów projektu są szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, w tym szkolenia językowe zakończone egzaminem zewnętrznym. Egzamin i certyfikacja TGLS mogą był wykorzystane w ramach projektu jako obligatoryjny egzamin zewnętrzny. W regulaminie konkursu wskazano wyraźnie, iż „same uczestnictwo w kursie i zdanie testu przeprowadzonego przez szkołę językową na zakończenie semestru nie może być traktowane jako uzyskanie kwalifikacji”.
Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-zwiekszenie-zdolnosci-zatrudnieniowej-osob-pozostajacych-bez-zatrudnienia-oraz-osob-poszukujacych-pracy-przy-wykorzystaniu-aktywnej-polityki-rynku-pracy-oraz-wspieranie-mobilnosci-zasobow-pracy-1/
 
 


Szkolenia językowe dla młodych ciąg dalszy – program POWER w lubuskim, podlaskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, śląskim i łódzkim.

Kolejne otwarte lub planowane nabory wniosków w ramach Działania 2.1POWER pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”. W ramach wszystkich naborów do realizacji w projektach planowane są wysokiej jakości szkolenia, w tym szkolenia językowe. Zachęcamy do wyboru w Państwa projektach egzaminu zewnętrznego i certyfikatu TGLS.
Więcej informacji o naborach w ramach POWER Działanie 2.1:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/121-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-wojewodztwo-slaskie/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/122-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-mlodych-wojewodztwo-lodzkie/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/122-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-mlodych-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/122-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-mlodych-wojewodztwo-lubelskie/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-1/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-122-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-mlodych/
 
 


lipiec 2015

Szkolenia językowe dla młodych – program POWER w Zachodniopomorskim.

Planowany do 24.09.2015 nabór w ramach Poddziałania 2.1.1 POWER w województwie zachodniopomorskim przewiduje do realizacji instrumenty wsparcia służące nabywaniu, podwyższaniu lub dostosowywaniu kompetencji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane będzie wsparcie, w szczególności poprzez wysokiej jakości szkolenia językowe. Projekty mają zapewnić realizację szkoleń, które zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu. W przypadku szkoleń językowych możliwe jest z powodzeniem stosowanie w projekcie rozwiązań TGLS.
Więcej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-122-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-mlodych/
 
 


Konkurs w Wielkopolskim RPO – nabór do 13.08.2015.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014-2020 informuje o naborze w ramach Działania 8.2 pn. Uczenie się przez całe życie Regionalnego Programu Operacyjnego. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej, a dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na szkolenia podnoszące kompetencje językowe osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 roku życia), w tym o niskich kwalifikacjach i osób 50+, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.Szkolenia będą obowiązkowo zakończone zewnętrznym egzaminem i certyfikacją. Zachęcamy do skorzystania z certyfikacji metodą TGLS, która potwierdza zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem OpisuKształcenia Językowego – na co wskazuje wprost konkursowe kryterium dostępu.
Więcej: www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/58
 
 


Kompetencje osób dorosłych w zakresie języków obcych – wytyczne krajowe

Szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej jako jedyne mogą uzyskać dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w Priorytecie Inwestycyjnym wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych. Przyjęte 2 czerwca 2015 roku Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 zapewniają, iż szkolenia językowe, tak jak to miało miejsce w poprzedniej perspektywie, będą realizowane w oparciu o stawki jednostkowe, poza obrębem których wskazano jednak obowiązek przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego i wydania uczestnikom odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego poziom biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin i certyfikacja TGLS spełnia wszystkie ww. wymagania i jest przewidziany do stosowania w projektach regionalnych.

Więcej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/