grudzień

Ruszył Podmiotowy System Finansowania w BUR

Sprawdź gdzie środki już będą uruchamiane, a w których województwach dopiero w kolejnych kwartałach.

Uruchomienie w I kwartale 2017:

Uruchomienie w II kwartale 2017 lub później:

listopad

WUP Katowice – języki obce i ICT

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Kształcenie ustawiczne – RIT (Subregionu Północnego) z terminem składania wniosków do 30 grudnia 2016 roku. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych, natomiast wsparcie można przeznaczyć na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze ICT i języków obcych oraz na programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/114-podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych-osob-doroslych-1142-ksztalcenie-ustawiczne-rit-1/

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych – Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.2 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałania XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z terminem składania wniosków do 15 grudnia 2016 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych. Przedmiotem wsparcia są szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych. Uczestnikami projektów będą osoby dorosłe w wieku 18 lat i więcej, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/112-ksztalcenie-osob-doroslych-1121-ksztalcenie-osob-doroslych/

październik

Pomorskie kształcenie ustawiczne

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.5. pn. „Kształcenie ustawiczne” w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16 z terminem składania wniosków do 24 listopada 2016 roku. Wnioski mogą składać m. in. instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy i organizacje pozarządowe. Projekty ukierunkowane będą na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji poprzez szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/55-ksztalcenie-ustawiczne/

Aktywizacja zawodowa osób 30+

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.2 pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” z terminem składania wniosków do dnia 15 grudnia 2016 roku. Projekty mają na celu uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia. Jedną z form wsparcia będą kursy/ szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, w tym szkolenia językowe.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-aktywizacja-zawodowa-osob-pozostajacych-bez-pracy-522-aktywizacja-zawodowa-osob-pozostajacych-bez-pracy-1/

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych – Kielce

Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych. Termin składania wniosków upływa 28.10.2016 r. W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, jednostki samorządu terytorialnego i osoby prawne. Wsparcie projektowe obejmie szkolenia lub inne formy podnoszenia, uzupełniania, nabywania kompetencji lub kwalifikacji z zakresu języków obcych (angielskiego, francuskiego i niemieckiego) zakończone formalną oceną i certyfikacją.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/84-ksztalcenie-ustawiczne-osob-doroslych-842-podnoszenie-umiejetnosci-lub-kwalifikacji-osob-doroslych-w-obszarze-ict-i-jezykow-obcych-poprzez-realizacje-oddolnych-inicjatyw-edukacyjnych/

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w RPO Opolskiego

30 września 2016 roku upływa termin składania wniosków do Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wnioskodawcą mogą zostać wszystkie podmioty – w przypadku przedsiębiorstw wnioskodawca jest zobligowany prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. Zgodnie z kryterium o charakterze bezwzględnym Wnioskodawca i Partner powinni posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w obszarze aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Jedną z proponowanych forma wsparcia są programy aktywizacji zawodowej, w szczególności szkolenia, zarówno otwarte, jak i zamknięte. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/72-aktywizacja-zawodowa-osob-pozostajacych-bez-pracy/

Edukacja, Meklemburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Od 5 września do 31 października 2016 roku prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie działań z zakresu edukacji transgranicznej na polsko-niemieckim pograniczu w ramach programu Interreg V-A Meklemburgia-Polska. Wnioskodawcą mogą zostać m. in. instytucje edukacyjne, podmioty prowadzące instytucje kształcenia zawodowego oraz organizacje pozarządowe. Jednym z typów projektu jest edukacja językowa.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/3-edukacja-meklemburgia-polska/

Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP w ramach RPO Podkarpackiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP – projekty konkursowe, z terminem składania wniosków do 25 października 2015 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty zainteresowane pełnieniem funkcji Operatora. Projekty będą przewidywać dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/75-rozwoj-kompetencji-pracownikow-sektora-msp/

sierpień

Szkolenia językowe – Opole

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z terminem składania wniosków do dnia 12 września 2016 roku. Wnioskodawcą mogą być podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia a wsparcie projektowe będzie udzielone m. in. na szkolenia dla osób dorosłych w zakresie języków obcych. W przypadku realizacji szkoleń językowych zajęcia muszą kończą się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) – zachęcamy do skorzystania z certyfikacji w systemie TGLS.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/93-wsparcie-ksztalcenia-ustawicznego/

Rozeznanie rynku w projekcie zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Kolejna wersja wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków wprowadza zasady rozeznania rynku dla dokonywania zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie (netto = bez podatku od towarów i usług). Rozeznania rynku dokonuje się poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub wysłanie go do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia. Instytucja Zarządzająca może w wytycznych programowych wskazać inną stronę internetową przeznaczoną do umieszczania zapytań ofertowych. Zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku nie jest w tym przypadku wymagane – a zatem rozeznanie rynku nie jest prowadzone w celu oszacowania ceny a w celu wyboru wykonawcy.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/19949/Wytyczne_kwalifikowalnosc_18052016.pdf

Białystok – aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 pn. „Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 z terminem składania wniosków do 20.09.2016 r. Wnioskodawcą mogą być wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych – wyłącznie nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. Działania projektowe powinny skupić się na formach wsparcia podnoszących aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia – dofinansowaniu podlega organizacja szkoleń, w tym szkoleń językowych.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-zwiekszenie-zdolnosci-zatrudnieniowej-osob-pozostajacych-bez-zatrudnienia-oraz-osob-poszukujacych-pracy-przy-wykorzystaniu-aktywnej-polityki-rynku-pracy-oraz-wspieranie-mobilnosci-zasobow-pracy-8/

Olsztyn – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 11.1.1 pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – schemat 2” RPO Warmińsko-Mazurskiego z terminem składania wniosków do dnia 30.09.2016 r. Wnioskodawcą mogą być m. in. podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy. Projekty przewidywać będą wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej. W przypadku realizacji w ramach projektu form szkoleniowych jego efektem będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem).

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/111-aktywne-wlaczenie-w-tym-z-mysla-o-promowaniu-rownych-szans-oraz-aktywnego-uczestnictwa-i-zwiekszaniu-szans-na-zatrudnienie-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-projekty-kon/
 


lipiec

Aktywna integracja – WUP Rzeszów

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terminem składania wniosków do 9 września 2016 roku. O dofinansowanie mogą starać się m. in. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej. Dofinansowanie udzielane będzie na wsparcie ścieżki reintegracji uczestnika projektu, obejmującej usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym, zakładające m.in. realizację zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, w tym kursów językowych zakończonych certyfikacją.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/81-aktywna-integracja-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-1/

Aktywizacja osób młodych w PO WER – WUP Olsztyn

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Poddziałanie 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dotyczący projektów aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy, zamieszkujących w subregionie olsztyńskim. Termin składania wniosków upływa 9 września 2016 roku. Wnioskodawcą mogą być wyłącznie instytucje rynku pracy, tj. publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i instytucje partnerstwa lokalnego. Projekty będą przewidywać realizację szkoleń zakończonych uzyskaniem kwalifikacji, w tym kursów językowych.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/warminsko-mazurskie-12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-122-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-za/

Aktywizacja zawodowa – Lubelskie RPO

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 pn. „Aktywizacja zawodowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z terminem składania wniosków do 30 lipca 2016 roku. Jedną z form wsparcia w ramach projektu są szkolenia, w tym kursy lub moduły językowe. Efektem szkolenia ma być nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem).

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-aktywizacja-zawodowa-1/

Białystok dla młodych

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 1.2 pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z terminem składania wniosków do 15 lipca 2016 roku. Wsparcie udzielane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczy zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Formy wsparcia istotne z punktu widzenia kompetencji językowych to wysokiej jakości szkolenia oraz egzaminy zewnętrzne.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-5/

WUP Kielce dla młodych

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.1 pn. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy z terminem składania wniosków do dnia 22 lipca 2016 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje rynku pracy wymienione w art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe. Dofinansowanie można przeznaczyć m. in. na realizację wysokiej jakości szkoleń językowych oraz na organizację zewnętrznych egzaminów, potwierdzających kwalifikacje językowe. Grupę docelową projektu stanowią osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku do 29 lat pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-6/

Projekt nowych wytycznych dot. wydatków projektów EFS

Ministerstwo Rozwoju prezentuje na swojej stronie internetowej projekt zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Prezentowany projekt zmian stanowi wynik wewnętrznych konsultacji ministerialnych.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-zmian-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
 


czerwiec

Wsparcie dla młodych w województwie opolskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił nabór w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z terminem naboru do 15 czerwca 2016 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednym z typów realizowanych projektów są egzaminy potwierdzające kwalifikację oraz wysokiej jakości szkolenia. Realizując projekt Beneficjenci mogą skorzystać z systemu TGLS – w zakresie realizacji kursów oraz egzaminów językowych.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/poddzialanie-121-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/

Aktywna integracja na rzecz zatrudnienia – Świętokrzyskie

Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wnioski mogą być składane w terminie do 8 lipca 2016 roku wyłącznie przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekty mogą przywidywać kursy i szkolenia oraz inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, w tym szkolenia językowe.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-aktywna-integracja-zwiekszajaca-szanse-na-zatrudnienie-1/
 


maj

RPO Dolnośląskiego – szkolenia językowe

Do 13 czerwca 2016 roku można składać wnioski w ramach Działania 10.3 pn. „Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. O dofinansowanie szkoleń i kursów skierowanych do osób dorosłych chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT mogą starać się wszystkie podmioty. W zakresie szkoleń językowych rekomendujemy zastosowanie systemu TGLS z uwagi na to, iż wsparcie obejmuje kursy i szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/103-poprawa-dostepnosci-i-wspieranie-uczenia-sie-przez-cale-zycie/

Łódź – wsparcie zatrudnienia osób 29+

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs w ramach Działania VIII.2 pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego z terminem składania wniosków do 10 czerwca 2016 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w realizacji projektów w obszarze promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Jedną z rekomendowanych form wsparcia są wysokiej jakości szkolenia, w tym szkolenia językowe.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/82-wsparcie-aktywnosci-zawodowej-osob-po-29-roku-zycia-821-wsparcie-aktywnosci-zawodowej-osob-po-29-roku-zycia/

Aktywizacja społeczno-zawodowa – woj. pomorskie

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego z terminem składania wniosków do dnia 20 czerwca 2016 roku. W ramach projektu możliwą formą wsparcia są kursy i szkolenia, w tym kursy językowe, które można prowadzić w systemie TGLS. Projekty ukierunkowane będą na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/61-aktywna-integracja-612-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-1/

Kryteria jakościowe w postępowaniach konkurencyjnych

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych przewidują, iż podmioty nie będące zobowiązane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych dokonują zakupów o wartości przekraczającej 50 tyś. zł netto w trybie zasady konkurencyjności. Wytyczne wskazują wprost, iż Beneficjent powinien określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. Instytucja Wdrażająca może też zobowiązać Beneficjenta (np. w umowie o
dofinansowanie) do stosowania klauzul społecznych.

Więcej informacji:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

kwiecień

Lubuskie – aktywizacja zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy z terminem składania do 9 maja 2016 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się między innymi JST, NGO, firmy oraz instytucje rynku pracy a wśród form wsparcia znajdują się instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji. Zdobycie kwalifikacji potwierdzane będzie odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) poprzedzonym egzaminem przeprowadzonym przez instytucję z odpowiednią akredytacją. Zachęcamy, aby podczas szkoleń językowych skorzystać z certyfikacji TGLS.

Więcej informacji:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/dzialanie-62-aktywizacja-zawodowa-osob-pozostajacych-bez-pracy-niezarejestrowanych-w-powiatowych-urzedach-pracy/ 
 


Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – POWER w Gdańsku i Rzeszowie

Ogłoszono dwa ciekawe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, mające na celu aktywizację osób młodych (Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Rzeszowie). Proponowane w ramach projektów kursy językowe muszą zostać
potwierdzony odpowiednim dokumentem. Z tego względu proponujemy aby w ramach planowanych kursów lub modułów językowych skorzystać z certyfikacji w systemie TGLS. Więcej informacji na temat ogłoszonych naborów można znaleźć na poniższych
stronach.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/pomorskie-12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecz/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-122-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-m/
 
 


Poprawa zdolności do zatrudnienia (Śląsk)

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z terminem składania wniosków do 23 maja
2016 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Projekt może przewidywać wsparcie polegające na organizacji wysokiej jakości szkoleń, w tym szkoleń językowych. Maksymalny poziomi dofinansowania to 95%.

Więcej informacji:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/71-aktywne-formy-przeciwdzialania-bezrobociu-713-poprawa-zdolnosci-do-zatrudnienia-osob-poszukujacych-pracy-i-pozostajacych-bez-zatrudnienia-1/

 
 


Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym (POWER)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 w Programie Rozwoju Kompetencji (konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016) z terminem składania wniosków do 07.06.2016 r. O
dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły wyższe, kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Zakres działań przewidzianych do realizacji w projekcie powinien prowadzić również do uzyskania kompetencji językowych.

Więcej informacji:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-kompetencje-w-szkolnictwie-wyzszym-4/
 
 


marzec

Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia – województwo świętokrzyskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił nabór wniosków w ramach Poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia, który zakończy się 12 kwietnia 2016 roku. O dofinansowanie
mogą ubiegać się wszystkie podmioty, w tym Lokalne Grupy Działania i urzędy pracy. Dopuszczoną w projektach formą wsparcia są szkolenia i kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, w tym kursy językowe.
Więcej informacji:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/1021-wsparcie-aktywnosci-zawodowej-osob-powyzej-29-roku-zycia-pozostajacych-bez-zatrudnienia-projekty-konkursowe-1/
 
 


Kształcenie ustawiczne w województwie lubuskim

Do 16 maja trwa nabór w ramach Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego. Wsparcie projektowe przewidziane jest dla osób dorosłych, w tym osób w wieku powyżej 50 lat i osób o niskich kwalifikacjach, którzy chcą podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych – poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniającej popytowy system dystrybucji usług rozwojowych. Zakres wsparcia obejmuje kursy lub szkolenia językowe kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Warunek ten spełnia system TGLS.
Więcej informacji:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/83-upowszechnienie-ksztalcenia-ustawicznego-zwiazanego-z-nabywaniem-i-doskonaleniem-kwalifikacji-zawodowych/
 
 


luty

Łódzkie – kształcenie osób dorosłych

W czwartym kwartale 2016 r. planowane jest uruchomienie naboru w ramach
Działania XI.2 Kształcenie osób dorosłych (RPO woj. łódzkiego), w ramach którego
możliwe będzie dofinansowanie rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – w
obszarze języków obcych. Zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia kończące
się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez
uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z
Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Warunek ten spełnia
certyfikat TGLS. Alokacja konkursu to 1 339 000 EUR.
Więcej informacji:
http://www.rpo.lodzkie.pl/images/2016/22_aktualizacja_harmonogramu/Harmonogram_RPO_W%C5%81_2014-2020_na_2016_aktualizacja_05.02.2016.pdf
oraz
http://www.rpo.lodzkie.pl/images/2016/22_zmiany_szop/SZOOP_RPO_W%C5%81_2014-2020_05_02_2016.pdf
 
 


Świętokrzyskie – oddolne inicjatywy językowe

Na trzeci kwartał 2016 r. planowane jest uruchomienie naboru w ramach
Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w
obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw
edukacyjnych (RPO woj. świętokrzyskiego), w ramach którego będzie można uzyskać
dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych w obszarze języków
obcych, zakończone formalną oceną lub certyfikacją.
Więcej informacji:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/156-harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-rpows-2014-2020
 
 


Śląsk – poprawa zdolności do zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. Termin składania wniosków upływa 26.02.2016 r. W ramach projektów będzie można realizować szkolenia – zachęcamy do skorzystania w trakcie kursów językowych z certyfikacji
TGLS.
Więcej informacji:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/72-poprawa-zdolnosci-do-zatrudnienia-osob-poszukujacych-pracy-i-pozostajacych-bez-zatrudnienia-1/
 
 


styczeń

Mazowieckie kompetencje kluczowe osób dorosłych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs zamknięty w
ramach Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób
dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 z terminem składania wniosków do 8 marca 2016 roku. O dofinansowanie
mogą ubiegać się wszystkie podmioty a potencjalny projekt obejmuje szkolenia lub
inne formy podnoszenia kompetencji językowych zakończone procesem formalnego
potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji. Zakres wsparcia obejmuje
wyłącznie szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym
zdobycie przez uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej
(zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) – wymagania te
spełnia certyfikat TGLS.
Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/102-kompetencje-kluczowe-osob-doroslych/
 
 


Województwo lubuskie dla młodych

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków o
dofinansowanie powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 w
ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych z terminem składania wniosków do 19 lutego 2016 roku. Nabór
realizowany jest w trybie pozakonkursowym, w którym mogą brać udział wyłącznie
powiatowe urzędy pracy województwa lubuskiego. Możliwym do zastosowania w
projektach typem wsparcia są wysokiej jakości szkolenia.
Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-pozakonkursowe-112-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-mlodych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020-2024/
 
 


Aktywizacja społeczna – warmińsko-mazurskie

Do 18 marca 2016 roku można składać wnioski w ramach Poddziałania 11.1.1
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Uczestnikami projektów mogą być tylko osoby niepełnosprawne. W
ramach aktywnej integracji o charakterze zawodowym i edukacyjnym możliwe jest
zastosowanie wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia
kompetencji zawodowych, jak również zajęć w ramach podnoszenia kluczowych
kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i
umiejętności zawodowych (np. poprzez kursy i szkolenia zawodowe).
Więcej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/poddzialanie-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-projekty-konkursowe/
 
 


Doskonalenie kompetencji osób pracujących – Wielkopolska.

Do 15 kwietnia 2016 roku można składać projekty w ramach Działania 6.5 pn.
„Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych”
RPO Województwa Wielkopolskiego. O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się
wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej lub oświatowej. Dopuszczonym typem projektu są szkolenia i kursy.
Więcej:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/65-doskonalenie-kompetencji-osob-pracujacych-i-wsparcie-procesow-adaptacyjnych/
 
 


Harmonogram naborów – POWER 2016

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój w 2016 roku
jest już dostępny. Na uwagę zasługuje aż 11 naborów w ramach Działania 1.2,
które wspiera osoby młode na rynku pracy. W ramach projektów możliwe jest
dofinansowanie szkoleń i kursów.
Więcej:
www.power.gov.pl/media/12487/Harmonogram_naborow_wnioskow_w_Programie_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_na_2016_rok.pdf

 
 


Zobacz Konkursy 2015