sierpień

Aktywizacja młodych z POWER-em

Trwają dwa nabory ogłoszone w ramach Działania 1.2 pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”. Konkursy zostały ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (termin składania wniosków do 29.09.2017 r.) i przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (termin składania wniosków do 18.09.2017 r.). W planowanych do realizacji projektach można przewidzieć wysokiej szkolenia, zakończone egzaminami zewnętrznymi, w tym szkolenia językowe.

Więcej informacji:
http://www.power.gov.pl/nabory/1-73/
http://www.power.gov.pl/nabory/1-70/

Programy przekwalifikowania pracowników w Małopolsce

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ projektu A: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/ zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. Działaniami kwalifikowalnymi w ramach realizacji projektu są działania o charakterze szkoleniowym.

Więcej informacji: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-8-6-1–realizacja-programow-przekwalifikowania-pracownikow-i-wsparcie-dla-pracodawcow—rpmp-08-06-01-ip-02-12-069-17

Nowe wytyczne kwalifikowania wydatków!

Od 23.08.2017 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Treść wytycznych oraz wykaz zmian znajduje się pod adresem:
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

czerwiec

Szkolenia językowe – RPO Dolnośląskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór w ramach Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie z terminem składania wniosków do 18 lipca 2017 roku. W konkursie mogą brać udział wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). W ramach projektu dofinansowaniu podlegać będą szkolenia skierowane do osób dorosłych chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT. Szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji językowych muszą zostać zakończone certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Zachęcamy do skorzystania z certyfikacji TGLS.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/103-poprawa-dostepnosci-i-wspieranie-uczenia-sie-przez-cale-zycie-1/

Szkolenia językowe – RPO Świętokrzyskiego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z terminem składania wniosków do 14 lipca 2017 roku. W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) a dofinansowanie można przeznaczyć na szkolenia z zakresu języków obcych (angielskiego, francuskiego i niemieckiego). Wsparcie zakończy się formalnym wynikiem oceny i walidacji z możliwością uzyskania certyfikatu (nadaniem kwalifikacji). Formy wsparcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji językowych muszą być realizowane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/842-podnoszenie-umiejetnosci-lub-kwalifikacji-osob-doroslych-w-obszarze-ict-i-jezykow-obcych-poprzez-realizacje-oddolnych-inicjatyw-edukacyjnych/

kwiecień

Aktywizacja zawodowa – RPO Lubuskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy z terminem składania wniosków do dnia 15 maja 2017 roku. Wnioskodawcami mogą zostać m. in. organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. W ramach konkursu dopuszcza się realizacje wysokiej jakości szkoleń i kursów.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/62-aktywizacja-zawodowa-osob-pozostajacych-bez-pracy-niezarejestrowanych-w-powiatowych-urzedach-pracy/

Małe inicjatywy w Małopolsce

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – MAŁE INICJATYWY – z terminem składania wniosków do dnia 22 maja 2017 roku. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i instytucje partnerstwa lokalnego. Jedną z możliwych form wsparcia jest nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia. Grupę docelową stanowią osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Więcej informacji: http://www.power.gov.pl/nabory/1-26/

marzec

Projekty subregionalne w Małopolsce – POWER

W dniu 24 marca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Projekty subregionalne – z terminem składania wniosków do dnia 9 maja 2017 roku. Uprawnionymi wnioskodawcami są instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a jedną z form wsparcia przewidzianą w ramach projektu będą wysokiej jakości szkolenia, w tym szkolenia językowe.

Więcej informacji: http://www.power.gov.pl/nabory/1-27/

Aktywna integracja w Małopolsce – RPO

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z terminem składania wniosków do dnia 10 maja 2017 roku. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego. W ramach projektów dofinansowane będą kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji, w tym szkolenia językowe.

Więcej informacji: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-1-2–aktywna-integracja—projekty-konkursowe—rpmp-09-01-02-ip-12-023-17

luty

POWER dla młodych – Opole

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił nabór na projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałanie 1.2.1 pn. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” z terminem składania wniosków do dnia 24 kwietnia 2017 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności instytucje szkoleniowe i agencje zatrudnienia. Wsparcie można przeznaczyć m. in. na wysokiej jakości szkolenia i egzaminy zewnętrzne.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-8/

Kształcenie zawodowe młodzieży – Białystok

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 3.3.1 pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” z terminem składania wniosków do dnia 28 kwietnia 2017 roku. O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, w szczególności przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Wsparcie można przeznaczyć m. in. na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych związanych bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą) niezbędnych na rynku pracy.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/33-ksztalcenie-zawodowe-mlodziezy-na-rzecz-konkurencyjnosci-podlaskiej-gospodarki-331-ksztalcenie-zawodowe-mlodziezy-na-rzecz-konkurencyjnosci-podlaskiej-gospodarki-2/

styczeń

Projekty zintegrowane RPO Podlaskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 (projekty zintegrowane) w ramach Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki i Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych z terminem składania wniosków do dnia 10.01.2017 r. Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach: etap I (preselekcja) w ramach, którego składany jest uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego oraz etap II, w którym składane są pełne wnioski o dofinansowanie wchodzące w skład projektu zintegrowanego. Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty, w szczególności podmioty prowadzące kształcenie i szkolenie osób dorosłych w systemie formalnym i pozaformalnym. W ramach niniejszego konkursu dofinansowanie uzyskają projekty zintegrowane wpisujące się w cele Poddziałania 3.2.1 i Poddziałania 3.2.2 obejmujące m. in. następujące typy projektów: projekty grantowe „tzw. bon na szkolenie” obejmujące szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/projekty-zintegrowane-poddzialanie-321-rozwoj-kompetencji-jezykowych-i-tik-oraz-wsparcie-wybranych-form-ksztalcenia-ustawicznego-zgodnie-z-potrzebami-regionalnej-gospodarki-i-poddzialanie-322-pozaszkolne-formy-ksztalcenia-doroslych-rpo/

WUP w Gdańsku dla młodzieży NEET

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ogłosił nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem konkursu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Termin naboru upływa w dniu 6 lutego 2017 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się m. in. instytucje szkoleniowe posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych oraz organizacje pozarządowe działające statutowo w zakresie promocji zatrudnienia, problematyki rynku pracy, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Jedną z form wsparcia dopuszczoną w ramach projektu są wysokiej jakości szkolenia. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem).

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-7/

Zobacz aktualności z 2016>>